Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kristýna Vosyková, IČ 11651105 se sídlem Jana Kreisla 821, 267 16 Vysoký Újezd, Česká republika (dále jen: „správce“).

2. Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na kontaktní údaje správce: email@vosykova.cz .

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo jiného příslušného formuláře.

3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a pokud je to nezbytné také IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

(i) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

(ii) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

(iii) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

(i) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

(ii) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

(i) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

(ii) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

(iii) do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

(i) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

(ii) podílející se na zajištění provozu služeb,

(iii) zajišťující marketingové služby.

2. Správce nepředává osobní údaje mimo země EU.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

(i) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

(ii) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

(iii) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

(iv) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

(v) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

(vi) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Jako zájemce o využívání našich služeb vyplněním kontaktního webového formuláře:

(i) souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce a zároveň

(ii) prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíte. 

Souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na email@vosykova.cz, respektive se odhlásit z odběru obchodních sdělení.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 8. 2022.